Template
Template Template
Template เสาร์, 14 ธันวาคม 2019 Template

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ข่าวหนังสือพิมพ์

 

 
Template
โรงพยาบาลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel.056-238012 Fax.056238013
ประกาศ นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 03 กรกฏาคม 2019 02:03
icon นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล (310.19 kB) 
แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 10 กรกฏาคม 2019 04:06 )
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 26 มิถุนายน 2019 07:41

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่วงก์

แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 10 กรกฏาคม 2019 04:06 )
 
งานส่งมอบอาคาร "แอมพาส 40 ปี" โรงพยาบาลแม่วงก์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 22 มิถุนายน 2019 10:46
แก้ไขล่าสุด ( เสาร์, 22 มิถุนายน 2019 10:48 )
 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 17 มิถุนายน 2019 12:18
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
EB1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 
EB2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
EB3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
EB4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
EB5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1.บันทึกข้อความการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
 2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
4.สรุปผลการติดตามและปัญหาอุปสรรค์การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
4.แผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.1แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
7.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
7.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
1.คำสังผู้รับผิดชอบ 
2.กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
3.หลักฐานช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
4.คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน
5.แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
6.หนังสือรายงานผลการดำเนินการ
8.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียน
9. แบบฟอร์มการเผยแพร์ข้อมูล
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 
แก้ไขล่าสุด ( จันทร์, 01 กรกฏาคม 2019 09:11 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2019 03:59

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่วงก์ ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายชื่อผู้สอบผ่านตามไฟล์ด้านล่าง

 

icon ประกาศรายชื่อผู้ผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (282.56 kB 2019-06-06 10:59:23) NEW!

แก้ไขล่าสุด ( พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2019 04:06 )
 
โรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2019 02:38
โรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
แก้ไขล่าสุด ( พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2019 02:42 )
 
โรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมโครงการ "ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 04 มิถุนายน 2019 04:23
โรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมโครงการ
 
More Articles...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 16
Template
Template Template Template
 

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

แบบสำรวจผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

Who's Online

เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday335
mod_vvisit_counterThis week2065
mod_vvisit_counterLast week2426
mod_vvisit_counterThis month4491
mod_vvisit_counterLast month10618
mod_vvisit_counterAll days466567

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 3.231.212.98
,
Today: ธ.ค. 14, 2019
Template Template